Back to Khijidemba Chandeshwori, खिँजी/खिँचि देम्बा चण्डेश्वरी